hamme vw

1. De jeugdtrainer doet de coaching, niet de ouders.

2. De jeugdtrainer doet uitsluitend de selectie van de jeugdspelers voor de competitie, vriendschappelijke en tornooiwedstrijden.

3. De ouders hebben ook geen inspraak en - of beslissingrecht in het doorschuiven van spelers naar een hogere categorie of een doorschuiven van de spelers van het ene elftal naar het andere elftal van dezelfde leeftijdscategorie en dit zowel voor de competitie- en voor de vriendschappelijke wedstrijden en tornooiwedstrijden. Deze aangelegenheid komt uitsluitend toe aan het Jeugdkernbestuur en in laatste instantie aan het Dagelijks bestuur van KFC VW Hamme. Het Dagelijks bestuur van KFC VW Hamme kan sancties treffen tegen ouders, jeugdspelers, jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren die zich bij de  getroffen beslissingen niet neerleggen.

4. Verliezen hoort bij het voetbal, leer u spelers hiermee om te gaan.

5. Winnen is leuk maar niet het allerbelangrijkste bij jeugdvoetbal. Het allerbelangrijkste is dat er mooi en aantrekkelijk voetbal wordt gespeeld.

6. Onze jeugdtrainers en de andere begeleiders van de jeugdspelers zullen er alles aan doen om uw speler een gedegen voetbalopleiding te geven doch vergeet niet dat u speler ook buiten de trainingen en de wedstrijden bijkomende oefeningen zal moeten doen om zijn of haar niveau te verbeteren. Kortom, oefening baart voetbalkunst.

7. Laat je speler ook nog andere sporten beoefenen met uitzondering van indoor voetbal dat uitdrukkelijk is verboden.

8. Aan de door de club georganiseerde indoor trainingen en tornooien moet de speler wel deelnemen want zij hebben steeds plaats onder deskundige begeleiding. Het beoefenen van andere sporten is bevorderlijk voor hun algemene lichamelijke ontwikkeling en zal er ook toe bijdragen dat zij in het voetbal minder kwetsuren zullen oplopen.

9. In België zijn er om en bij de vierhonderdduizend bij de KBVB aangesloten jeugdspelers. Slechts een tweehonderdtal zullen er ooit in slagen een prof of deeltijds betaalde sportbeoefenaar te worden. Zie dus voetbal eerder als een gezonde ontspanning voor uw speler en laat hun studies altijd primeren. Een diploma heb je voor het leven. Een voetballoopbaan is relatief kort en soms ongemeen kort bij ernstige kwetsuren.

10. Vergeet niet dat na de wedstrijd de spelers en de jeugdtrainer nog even bij elkaar blijven om de emoties te verwerken en tot rust te komen.

11. Een onberispelijk gedrag staat bij VW Hamme hoog in het vaandel. Indien uw speler behorende tot de categorieën vanaf U 14 tot en met U 19 tijdens een competitiewedstrijd, een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooiwedstrijd met een rechtstreekse rode kaart van het terrein wordt gestuurd dan kan de jeugdcoördinator de beslissing nemen dat de speler voor de wedstrijden dat hij geschorst wordt moet gaan scheidsrechteren bij de jongste categorieën, uiteraard zullen hiervoor geen vergoedingen worden uitgekeerd aan de desbetreffende jeugdspeler.

12. Voor spelers tussen U 11 tot en met  U 19 kunnen door de coördinatoren tijdens hun schorsing een sociaalgerichte taak op de club opgelegd krijgen gedurende de tijd en op datum van de wedstrijden dat zij geschorst zijn.

13. Als uw speler gaat testen bij een andere club dient u acht dagen op voorhand een schriftelijke toelating te vragen aan de jeugdcoördinator van zijn categorie. Bij gebreke hieraan is de club niet verantwoordelijk voor de schade die door de speler wordt veroorzaakt aan derden noch voor de schade die de speler zelf oploopt.

14. Breng uw speler tijdig naar de wedstrijd en de training. Ten vroegste één kwartier voor aanvang van de trainingen mogen zij de kleedkamers betreden. Uitzondering mag worden gemaakt wanneer uw speler met het openbaar vervoer de verplaatsingen naar de terreinen van VW Hamme moet maken.

15. Zorg ervoor dat uw speler zijn voetbaluitrusting goed wordt onderhouden.

16. Gedraag u correct t.o.v. medespelers, scheidsrechters, andere ouders en de spelers, ouders en supporters van de tegenstrever.

17. De begeleiding van en naar de kleedkamer is niet voor u, wel voor de jeugdtrainer en jeugdafgevaardigde. Voor het geval de club door de instanties van de KBVB wordt veroordeeld tot geldboetes en andere wegens de negatieve houding van ouders en supporters dan gaan de ouders en supporters door ontvangst van huidig reglement per email en door publicatie op de website akkoord dat deze geldboetes zullen verhaald worden op diegene van hen die zich schuldig hebben gemaakt aan de schending van het reglement van de KBVB hieromtrent.

18. U hebt als ouder geen toegang tot de gang en de kleedkamers tenzij u spelertje deel uitmaakt van een jeugdploegje die nog niet in staat zijn zichzelf te kleden of te wassen zegge tot en met U9. Voor dergelijk jeugdploegjes zijn er maximum drie ouders toegelaten in de kleedkamer. Spreek dus af met de andere ouders en in overleg met Armand Sertijn.

19. Toon positieve belangstelling en moedig positief (het jeugdteam) aan.

20. Het is absoluut verboden het B - terrein van VW Hamme te betreden noch tijdens de wedstrijden en of andere door de club georganiseerde aktiviteiten. U dient steeds achter de omheining plaat te nemen en de neutrale zone niet te betreden.

21. Uw speler mag geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achterlaten. Bij verlies, diefstal of beschadiging is de club NIET verantwoordelijk.

22. Uw speler of uzelf dient de jeugdtrainer tijdig te verwittigen indien u speler niet aanwezig kan zijn op de trainingen en de wedstrijden.

23. Neem met uw speler zoveel mogelijk deel aan de door de club niet - voetbalgerichte activiteiten.

24. Stimuleer uw speler om zoveel mogelijk wedstrijden van het eerste elftal bij te wonen.

25. U kan uw ideeën of opbouwende kritiek over de jeugdwerking van VW Hamme steeds deponeren in de brievenbus van het jeugdsecretariaat. Het jeugdbestuur zal wanneer dit de jeugdwerking ten goede komt rekening houden met uw ideeën en opbouwende kritiek.

26. U kan na voorafgaandelijk afspraak een onderhoud hebben met de Jeugdvoorzitter (052/47.26.83 of 0476/56.91.84), of met de jeugdcoördinatoren van uw categorie ( zie telefoon- en of GSM nummers op de jeugdwebsite).Kijk regelmatig op de website van VW Hamme – jeugdsite voor nadere informatie over de jeugdwerking met onder andere uitslagen en klassementen van jeugdploegen, afgelastingen van trainingen en wedstrijden e.a.

27. KFC Vigor Wuitens Hamme heeft in het seizoen 2017-2018 een samenwerkingsverband met Robur Moerzeke, Hamme - Zogge .

28. Als ouder moet u aan het Jeugdbestuur voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming verlenen dat uw jeugdspeler in aanmerking komt om wedstrijden te spelen bij de clubs die met KFC Vigor Wuitens een samenwerkingsverband hebben gesloten. Het is de jeugdcoördinator van de categorie waartoe u speler behoort die de uitsluitende bevoegdheid heeft om uw speler voor dergelijke wedstrijden te selecteren. Indien u als ouder of voogd rechtstreeks benadert wordt door een verantwoordelijke ( jeugdtrainer, jeugdvoorzitter, jeugdafgevaardigde e.a.) van de andere clubs waarmee de club een samenwerkingsverband heeft dan zult u weigeren uw zoon af te staan om bij deze club een wedstrijd te gaan betwisten. Indien u dit verbod naast u legt dan kan het Jeugdbestuur op passende wijze en na voorafgaandelijk verhoor van u en uw speler een straf uitspreken gaande van blaam, tot schorsing en zelfs uitsluiting als lid van de vereniging.

29. Het is ten allen tijden verboden bij de andere clubs trainingen te gaan volgen.

30. Bij verplaatsingen per bus, dient iedere speler met de bus, terug naar de club te komen. Indien de jeugdspeler niet terugkeert met de bus van de club dan zal hij  de volgende kampioenschapswedstrijd niet geselecteerd worden. 

Ingevolge de aansluiting van de jeugdspeler bij de club worden de ouders geacht zich te onderwerpen aan dit reglement alsmede aan het reglement voor de jeugdspelers en gaan zij er volledig mee akkoord. Huidig reglement voor de ouders van jeugdspelers en het reglement voor de jeugdspelers kan bekomen worden op het jeugdsecretariaat tijdens de openingsuren. Het reglement voor de ouders van de jeugdspelers en het reglement voor de jeugdspelers wordt tevens gepubliceerd op de jeugd website van KFC VW Hamme en zal worden uitgehangen in de gang van de kleedkamers
Het reglement voor ouders van de jeugdspelers KFC VW en het reglement voor de jeugdspelers KFC VW Hamme voetbalseizoen
2017-2018, kunnen in de loop van het voetbalseizoen 2017-2018 gewijzigd en/of aangepast worden. De ouders zullen door publicatie op jeugd website in kennis gesteld worden van deze wijzigingen. Iedere interpretatie van “Het reglement” voor ouders van Jeugdspelers voetbalseizoen 2017-2018 valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het jeugd kernbestuur.


Huidige tekst vervangt alle voorgaande

Hamme, 23  augustus 2017

Het jeugd kernbestuur VW Hamme.