hamme vw

Reglementair

Thuiswedstrijden :

-       scheidsrechter begeleiden

-       witte armband dragen

Uitwedstrijden :

-       bijstaan verantwoordelijke thuisploeg

-       rood-geel-zwarte armband

Algemeen

1) De ploegafgevaardigde kijkt voor de aanvang van het voetbalseizoen 2017-2018 na of hun jeugdspelers voor de aanvang van de eerste vriendschappelijke wedstrijd van hun elftal beschikken over een geldig identiteitsbewijs (aangeleverd via de jeugdcoördinator). Het is de ploegafgevaardigde totaal verboden voor en tijdens de thuis- en uitwedstrijden zich te bevinden in een staat van dronkenschap of 
alcoholintoxicatie. Iedere overtreding hierop zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de club.
2) De ploegafgevaardigde moet lid zijn van de club of van een andere club aangesloten bij de KBVB. De boetes opgelegd door de KBVB ingeval van niet regelmatige aansluiting van een ploegafgevaardigde worden uitsluitend betaald door de ploegafgevaardigde. De SRT van VW Hamme zorgt voor de administratieve afhandeling van de aansluiting en van zodra hij te kennen geeft dat alles in orde is kan de afgevaardigde in dienst treden.
3) De ploegafgevaardigden dienen zich steeds voorbeeldig te gedragen bij de competitie en vriendschappelijke wedstrijden zowel ten opzichte van hun jeugdspelers, de tegenstrever, de scheidsrechter, zijn eventuele lijnrechters en ten opzichte van de ouders en alle andere supporters. Zij dienen zich in het bijzonder te onthouden van iedere kritiek door woorden, geschriften of gebaren ten opzichte van de eigen jeugdspelers, jeugdspelers van de tegenpartij, eigen jeugdtrainers, jeugdtrainers van de tegenpartij, afgevaardigde van de tegenpartij en het publiek.
Zij zullen zich onthouden van iedere opmerking en/of kritiek, noch door woorden, noch door geschriften of noch door gebaren ten aanzien van de scheidsrechter en zijn eventuele lijnrechters. De eventuele door de KBVB hiermee verbandhoudende opgelegde boetes zullen door de ploegafgevaardigde zelf moeten betaald worden.
4) De ploegafgevaardigde is afgevaardigde van een jeugdelftal en mag zich niet mengen in al de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de jeugdtrainer, de jeugdcoördinator of het jeugd kernbestuur of het bestuur van de club vallen.
5) De ploegafgevaardigde staat in voor de eerste hulp bij ongevallen. Zij zullen steeds op de wedstrijden hun EHBO kit (op voorhand af te halen op het jeugdsecretariaat en de wedstrijduitrusting die af te halen is in lokaal 08. Tevens verbinden zij zich ertoe het medisch plan van de jeugdwerking module eerste hulp bij sportongevallen (EHBO), brochure dewelke hen bij aanvang van het voetbalseizoen 2015-2016 zal ter beschikking gesteld worden voorafgaandelijk te lezen.. Voornoemde brochure zullen zij ook meenemen bij de vriendschappelijk en competitiewedstrijden van hun jeugdelftal. Bij ernstige kwetsuren van spelers en/of toeschouwers zullen zij onmiddellijk contact opnemen met de dokter van wacht (052/47 36 36) of bij de clubarts Chris Peeters (0494/37 85 20) of bij zeer ernstige ongevallen onmiddellijk contact opnemen met het noodnummer 112.
6) Op disciplinair vlak vallen de ploegafgevaardigden onder de bevoegdheid van het jeugd kernbestuur. De afgevaardigde zal voor enige beslissing steeds gehoord worden en kan zich verdedigen of laten verdedigen door een raadsman doch de uitspraak van het jeugd kernbestuur zal onherroepelijk zijn.

Thuiswedstrijden

VOOR DE WEDSTRIJD

1) De ploegafgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het ophalen van de spelersuitrusting. Zij zullen eventueel een tweede set klaar houden rekeninghoudend met de spelersuitrusting van de tegenstander en de weersomstandigheden.
2) De ploegafgevaardigde dient de scheidsrechters en/of zijn lijnrechters : 
- te begeleiden naar de kleedkamer en hen voor de wedstrijd een drankconsumptie aanbieden. 
- te begeleiden bij de terreincontrole.
- de wedstrijdbal te bezorgen (af te halen bij Armand Sertijn en tekenen voor ontvangst).
- na de wedstrijd hun of zijn vergoeding te vereffenen.

Na de wedstrijd zal de ploegafgevaardigde de wedstrijdbal terugbezorgen bij Armand Sertijn en tekenen voor afgifte. Indien de wedstrijdballen over de omheining van het terrein ligt zal de ploegafgevaardigde er voor zorgen hem terug te halen of te laten terughalen. Indien wedstrijdballen na de wedstrijd niet kunnen teruggevonden worden of teruggegeven zullen zij onmiddellijk na de wedstrijd Armand Sertijn of de jeugdcoördinatoren hiervan op de hoogte brengen.
3) De ploegafgevaardigde zal eveneens de jeugdtrainer, afgevaardigde en spelers van de tegenpartij begeleiden naar de kleedkamers en hun het speelterrein aanwijzen.
4) De ploegafgevaardigde zal de spelerslijst ontvangen van de jeugdtrainer,
verzamelen en ordenen volgens de spelerslijst.
5) De ploegafgevaardigde zal spelersuitrusting uitdelen aan de jeugdspelers (nummers en lijst !).
6) De ploegafgevaardigde zal het wedstrijdblad digitaal invullen eventueel samen met de scheidsrechters en de bezoekende ploegafgevaardigde. In overleg met de jeugdtrainer kan hij ook het wedstrijdblad vooraf thuis invullen.

7) De ploegafgevaardigde zal het wedstrijdblad afprinten en een exemplaar bezorgen aan de jeugdtrainer (s) van zijn elftal zodoende dat deze talentrijke spelers van de tegenpartij kan aankruisen. Dit wedstrijdblad zal de ploegafgevaardigde bezorgen uiterlijk dinsdag aan de Jeugdvoorzitter
8) De ploegafgevaardigde zal het verzorgingsmateriaal klaarleggen (EHBO kit)
9) De ploegafgevaardigde zal aanwezig zijn bij de controle van de jeugdspelers : alle identiteitskaarten van de eigen jeugdspelers en deze van de tegenpartij blijven bij de scheidsrechter tot na de wedstrijd en tot na de afsluiting van het scheidsrechtersblad op de computer
10) De ploegafgevaardigden zal bij de thuiswedstrijden een witte armband dragen en er tevens op toezien dat iedere persoon die zich in de neutrale zone bevindt de geëigende armband draagt.


TIJDENS DE WEDSTRIJD :

1) De ploegafgevaardigde moet instaan voor de veiligheid en ordehandhaving bij de thuiswedstrijden en zal er voor zorgen, onmiddellijk en zonder protest, gevolg te geven aan de richtlijnen van de scheidsrechter en zijn eventuele lijnrechters. Jeugdspelers van zijn elftal die uitgesloten worden zal hij erop attent maken dat zij het terrein onmiddellijk dienen te verlaten en zich onmiddellijk naar de kleedkamer moeten begeven.

2) Hij zal reserve wedstrijdballen klaar houden, bijhouden en verzamelen.
3) Hij zal verzorgingsacties uitvoeren op het terrein nadat hij hiertoe de toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter.
4) Indien nodig zal hij de scheids- en lijnrechters beschermen tegen iedereen op of rond het speelterrein.
5) Op vraag van de jeugdtrainer zal de ploegafgevaardigde ook het scoreverloop bijhouden de namen van de spelers die gescoord hebben en tevens de vervangingen van de eigen spelers en de tijdstippen waarop deze gebeuren noteren.

TIJDENS DE RUST

1) De ploegafgevaardigde zal er tijdens de rust voor zorgen dat de frisdranken bedeeld worden bij hun elftal, het elftal van de bezoekers en uiteraard ook bij de scheidsrechters en hun eventuele lijnrechters. Zij zullen de frisdranken en de andere dranken voor hun spelers dienen op te halen in de kantine van 
VW Hamme. 
2) De ploegafgevaardigde zal het verzorgingsmateriaal eventueel aanvullen.
3) De ploegafgevaardigde zal eventuele vervangingen van de eigen jeugdspelers melden aan de scheidsrechter en hun eventuele lijnrechters. Dit geldt enkel voor de jeugdreeksen waar dit nog van toepassing is.

NA DE WEDSTRIJD

1) De ploegafgevaardigde zal er na de competitie- en of vriendschappelijke thuiswedstrijden hun jeugdspelers maar ook de jeugdspelers van de tegenstrever op attent maken dat het hen verboden is met hun voetbalschoenen de gang en de kleedkamers te betreden. Hun voetbalschoenen moeten ze uittrekken en bij slechte weersomstandigheden reinigen aan de daartoe voorziene borstels en door middel van de ter beschikking gestelde borstels met water.

2) De ploegafgevaardigde moet er ook voor zorgen dat de ouders of grootouders van de jeugdspelers van beide elftallen voor aanvang en na de competitie- en of vriendschappelijke thuiswedstrijden de kleedkamers of de gang niet betreden. Enkel bij de jongste categorieën- dit is tot en met U 9 -mogen maximaal twee ouders en of grootouders van beide elftallen in de gang en kleedkamers aanwezig zijn om de jeugdspelers helpen aan te kleden doch dit moet qua tijdsduur tot het minimum beperkt worden.
3) De ploegafgevaardigde moet er ook voor zorgen dat zij na de competitie – en of vriendschappelijke thuiswedstrijden hun jeugdspelers de nodige opdrachten geven om de buiten de terreinen van Vigor Wuitens Hamme terechtgekomen voetballen op te sporen en terug te halen.
Indien een voetbal na de competitie – en of vriendschappelijke thuiswedstrijden niet teruggevonden of teruggehaald kan worden dan zullen de jeugdtrainers aan Armand Sertijn en/of eventueel aan de jeugdcoördinator van hun categorie onmiddellijk na de competitie – en of vriendschappelijke thuiswedstrijden verslag uitbrengen waar de voetbal zich ergens bevindt.
4) De scheidsrechter begeleiden naar de kleedkamer.
5) De ploegafgevaardigden zal instaan voor een nauwkeurige en tijdige invulling van het scheidsrechtersblad en zorgen dat alles reglementair op de computer wordt afgesloten. De scheidsrechtersbladen worden afgeprint en zullen na de wedstrijd door de ploegafgevaardigde overhandigd worden op het jeugdsecretariaat of in de bus van het jeugdsecretariaat gedeponeerd worden.
In ieder geval zal de ploegafgevaardigde de scheidsrechtersbladen ten laatste
uiterlijk maandag na de competitie of vriendschappelijke wedstrijd in de bus van
het jeugdsecretariaat deponeren. 
6) Scheidsrechter en bezoekende afgevaardigde en jeugdtrainers zal hij na de wedstrijd uitnodigen voor wedstrijdreceptie aangeboden door de club (club 08)..
7) De ploegafgevaardigde zal er voor zorgen dat na afloop van de wedstrijden het aantal truitjes en broeken worden geteld. In samenspraak met de jeugdtrainer zal hij onmiddellijk na de thuiswedstrijd de spelersuitrusting afgeven aan Liliane of bij afwezigheid deze deponeren aan het washok van de club.
8) Hij zal er zorg voor dragen dat de volle flessen (frisdranken en andere dranken van tijdens de rust) na de activiteit opnieuw in de kantine van VW Hamme worden afgegeven.
9) Hij zal de kleedkamer controleren en nagaan of er geen voorwerpen of kledingstukken van de jeugdspelers zijn blijven liggen.
10) De ploegafgevaardigden zorgt ervoor dat de kleedkamers in ordentelijke staat worden achtergelaten. In samenspraak met zijn jeugdtrainer zorgt hij ervoor dat de spelers van hun elftal twintig minuten na de wedstrijd en/of training de kleedkamers verlaten hebben.
11) Hij zal de wedstrijdreceptie bijwonen zowel thuis als op verplaatsing.

Uitwedstrijden

VOOR HET VERTREK

1) De ploegafgevaardigde zal het vertrekuur tijdig meedelen aan spelers en jeugdtrainers!
Elke week worden de vertrekuren van de bus meegedeeld. Indien het vervoer van de jeugdspelers gebeurt met autovoertuigen zal de jeugdafgevaardigde met de ouders afspreken wie zal rijden en op welk vertrekuur. De jeugdafgevaardigde zal de namen van de bestuurders noteren. De ploegafgevaardigde zal nagaan dat er niet teveel personen plaatsnemen in de auto’s van de ouders grootouders en jeugdtrainers.
2) De ploegafgevaardigde is verantwoordelijk voor het ophalen van de spelersuitrusting.
3) De ploegafgevaardigde zal voor het vertrek controleren of alle geselecteerde jeugdspelers aanwezig zijn en zal hen vragen of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben. Indien een jeugdspeler zijn identiteitsbewijs niet bij zich heeft zal de ploegafgevaardigde dit onmiddellijk melden aan de jeugdtrainer.
4) De ploegafgevaardigde zal nakijken of iedereen plaats zal hebben in één van de autovoertuigen.
5) Bij busvervoer hebben de jeugdspelers voorrang vervolgens de jeugdtrainers en begeleiders. De ouders en supporters kunnen maar mee met de bus totdat deze is volzet.
6) Alle materiaal (spelersuitrusting, oefenballen en EHBO kit) moeten in de kofferruimte gedeponeerd worden.
7) De ploegafgevaardigden zal de bijdrage van de meereizende ouders en/of supporters (4,00 € per persoon) rondhalen. Bij aankomst op de club zal hij deze bijdrage onmiddellijk afgeven in de kantine 08 samen met het daartoe bestemde formulier.

VOOR DE WEDSTRIJD

1) De ploegafgevaardigde zal zich aanmelden bij een verantwoordelijke van de thuisploeg.
2) De ploegafgevaardigde zal de spelerslijst ontvangen van de jeugdtrainer.
3) Hij zal de identiteitskaarten van de spelers ophalen en ordenen volgens de spelerslijst.
4) Hij zal de spelersuitrusting uitdelen (nummers en lijst).
5) Hij zal het wedstrijdblad helpen invullen op de computer
6) Hij zal de identiteitskaarten van de spelers bij wedstrijdblad leggen.
7) Hij zal het verzorgingsmateriaal klaarleggen (EHBO kit)
8) Hij zal bij de controle van de jeugdspelers door scheidsrechter en de afgevaardigde van de thuisploeg aanwezig zijn.
9) De ploegafgevaardigde zal ervoor zorgen dat de identiteitskaarten bij de scheidsrechter blijven tot na de wedstrijd en zal zorgen voor de afsluiting van de scheidsrechtersblad op de computer samen met scheidsrechter en de afgevaardigde van de thuisploeg.

TIJDENS DE WEDSTRIJD

1) Hij zal verzorgingsacties uitvoeren op het terrein nadat hij hiertoe de toestemming heeft gekregen van de scheidsrechter
2) De ploegafgevaardigde zal ook het scoreverloop bijhouden en de namen van de spelers die scoorden, de vervanging en de tijdstippen waarop deze gebeuren noteren.

NA DE WEDSTRIJD

1) De ploegafgevaardigde zorgt ervoor dat na afloop van de wedstrijden het aantal truitjes en broeken worden geteld en compleet blijven. In samenspraak met de jeugdtrainer zullen zij onmiddellijk na aankomst van de wedstrijd op verplaatsing de spelersuitrusting afgeven aan Liliane of bij afwezigheid deze deponeren aan het washok van de club.
2) De ploegafgevaardigde staat in voor een nauwkeurige en tijdige afsluiting van het scheidsrechtersblad (kwetsuren laten vermelden, score controleren, rode kaarten). De scheidsrechtersbladen zullen na aankomst op de club van een uitwedstrijd door de ploegafgevaardigde overhandigd op het secretariaat of bij afwezigheid in de bus van het jeugdsecretariaat.

In ieder geval zullen zij de scheidsrechtersbladen ten laatste uiterlijk maandag na de wedstrijd in de bus van het jeugdsecretariaat deponeren. Ingeval er zich omstandigheden voordoen waardoor de ploegafgevaardigde twijfelt of hij het scheidsrechtersblad mag laten afsluiten dan zal hij onmiddellijk contact opnemen met de jeugdcoördinator van zijn categorie 
De ploegafgevaardigden zorgen ervoor dat de kleedkamers in ordentelijke staat worden achtergelaten. In samenspraak met zijn jeugdtrainer zorgt hij ervoor dat de spelers van hun elftal twintig minuten na de wedstrijd de kleedkamers verlaten hebben.

De afspraken met de ploegafgevaardigden kunnen in de loop van het voetbalseizoen 2015 - 2016 gewijzigd en/of aangepast worden. De ploegafgevaardigden zullen hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis gesteld worden. Iedere interpretatie van een ploegafgevaardigde : “even omschreven ….” valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de jeugd kernbestuur

Opgemaakt te Hamme op drientwinig augustus 2017
De ploegafgevaardigden verklaren op ………………………….. 2017 een exemplaar van “Een ploegafgevaardigde : “even omschreven ….”” te hebben ontvangen en hebben getekend voor ontvangst