trainercharter

TRAINERCHARTER ALGEMEEN

1) De jeugdtrainer moet een voorbeeld zijn voor zijn/haar spelers. (in woordgebruik en handelswijze).

2) Hij/zij eist de nodige discipline, beleefdheid en sportiviteit van zijn/haar spelers.

3) Elk initiatief van de jeugdtrainer is welkom, doch uitvoering ervan kan pas na overleg met de bevoegde jeugdcoördinator.

4) Bij het begin van het voetbalseizoen ontvangt de jeugdtrainer trainingsmateriaal, inclusief trainingsvoetballen. De trainer draagt zorg voor het materiaal dat hem/haar ter beschikking wordt gesteld. Hij dient hiervoor een ontvangstformulier te ondertekenen . De trainer draagt verantwoordelijkheid en dient bij verlies van materiaal zelf te zorgen voor vervanging. Hij/zij dient er tevens voor te zorgen dat het materiaal wordt onderhouden als een goed huisvader. Trainingsvoetballen worden slechts vervangen op voorwaarde dat de niet meer bruikbare trainingsvoetballen op het jeugdsecretariaat worden binnengebracht.

5) De jeugdtrainer dient minstens één maal per seizoenshelft zijn/haar spelers te evalueren. De organisatie ervan gebeurt in samenspraak met de daartoe bevoegde jeugdcoördinator en met de ter beschikking gestelde formulieren.

6) De trainer zal alle nodige inspanningen leveren om zelf zijn/haar spelers te begeleiden bij wedstrijden en tornooien. Hij/zij dient zelf op de eerste plaats in zijn/haar vervanging te voorzien ingeval hij/zij zelf niet aanwezig kan zijn.

7) Wanneer een jeugdtrainer een boete werd opgelegd door de KBVB, zal de trainer deze boete zelf moeten betalen. Het betalingsbewijs zal in kopie aan de bevoegde coördinator worden bezorgd en zulks uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn.

8) Het coordinatieteam heeft de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen over welke spelers iedere jeugdploeg kan beschikken. Zij hebben de bevoegdheid om spelers van een lagere categorie door te schuiven naar een hogere categorie en/of een jeugdspeler terug te zetten naar de eigen categorie. Dit is geen keuzebevoegdheid van de trainer maar zal wel steeds in overleg gebeuren . Een beslissing dient binnen de 5 dagen te worden overgemaakt aan de betrokken jeugdtrainers, jeugdspelers en hun ouders. Het doorschuiven van jeugdspelers van een hogere categorie naar een lagere categorie is totaal verboden tenzij de jeugdspeler van de KBVB een uitzondering heeft verkregen om in een lagere categorie te spelen. 2 Ingeval van betwisting zal de voltallige sportieve cel worden gevat die een bindende beslissing za nemen binnen vierentwintig uur.

9) Bij een sportongeval brengt de trainer de bevoegde coördinator onverwijld op de hoogte en wordt alle nodige informatie bezorgd zodat onmiddellijk het nodige kan worden gedaan tot aangifte.

10) Alle niet-voetbal gerichte activiteiten die de trainer wil organiseren voor spelers en de ouders zowel binnen als de accommodatie van de club kan niet gebeuren zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het jeugdbestuur. De jeugdtrainer verbindt zich er trouwens toe met zijn/haar jeugdspelers aanwezig te zijn op de nietvoetbal gerichte en voetbalgerichte activiteiten georganiseerd door de club en engageren zich om minstens aan één van deze activiteiten hun medewerking te verlenen.

11) De trainer kan geen sancties opleggen aan een speler. Dit is een bevoegdheid van het kernjeugdbestuur onder leiding van de jeugdvoorzitter dat, na voorafgaandelijk de jeugdspeler, ouders en trainer te hebben gehoord, desgevallend een sanctie kan opleggen voor ongepast gedrag tijdens trainingen en wedstrijden, op en naast het veld.

12) De jeugdtrainer dient de nodige schikkingen te treffen om aanwezig te kunnen zijn op de maandelijkse vergaderingen van de jeugdtrainers. De uitnodigingen hiertoe worden minstens 1 week op voorhand verzonden door de bevoegde jeugdcoördinator.

13) De jeugdtrainer die bij einde seizoen zijn/haar samenwerking met de club willen beëindigen dient dit voornemen minstens twee maand op voorhand en dus uiterlijk op 31 maart schriftelijk ter kennis te brengen aan de jeugdcoördinator. Hij/zij zal alle hem/haar door de club ter beschikking gestelde goederen en zaken bij het einde van de samenwerking teruggeven in goede staat van onderhoud.

14) De jeugdtrainer verbindt zich er toe tijdens iedere competitiewedstrijd van zijn ploeg de betere spelers van de tegenpartij te scouten en desgevallend een verslag op te maken. Hij/zij zal dit verslag (formulieren ter beschikking gesteld door de club) aan de bevoegde jeugdcoördinator bezorgen.

15) De jeugdtrainer zorgt ervoor dat na de trainingen/wedstrijden de doelen van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen over de omheining van de terreinen C en D en dat de doelen ook niet worden verplaatst op de kleine terreintjes.

16) De jeugdtrainer zal erop toezien dat de doelen bij gebruik op het veld in de grond verankerd worden met de daartoe ter beschikking gestelde verankeringspinnen. De jeugdtrainer zal er ook op toezien dat de verankeringspinnen na de trainingen niet in de grond of op het speelveld achterblijven. De trainer is verantwoordelijk.

17) de trainingen/wedstrijden vinden plaats op de terreinen zoals aangeduid op schema. Het gebruik van de andere terreinen is verboden tenzij schriftelijke toestemming wordt verleend.

18) De trainer is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal en ballen en dient dit na gebruik te controleren en op de juiste plaats op te bergen. Draag zorg voor het trainingsmateriaal. Eis dit ook van je spelers ! De ballen blijven ter beschikking op de club, tenzij ze nodig zijn voor een uitwedstrijd. Deze dienen dan op de eerstvolgende training weer aanwezig te zijn .

19) De trainer controleert de kleedkamers zowel voor als na de trainingen. De kleedkamer dient ontruimd te zijn uiterlijk ½ uur na einde training. De trainer zal ervoor zorgen dat de kleedmakers in een deftige staat worden achtergelaten.

 TRAININGEN

1) De jeugdtrainers zal ten laatste twintig minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn en er op toezien dat zijn/haar spelers ten vroegste één kwartier voor aanvang van de trainingen de kleedkamer betreden. Uitzondering mag worden gemaakt voor jeugdspelers die de verplaatsing naar de terreinen van VW Hamme moeten maken met het openbaar vervoer.

2) Vijf minuten voor het begin van de training zal de jeugdtrainer zich samen met zijn/haar jeugdspelers naar het oefenveld begeven. De jeugdtrainer zal er ook op toezien dat de trainingen stipt beginnen en ook stipt eindigen. De trainers zullen ook aanwezig blijven tot de laatste speler vertrokken is en de kleedkamer ordelijk achterlaten .

3) Elke trainer dient een aanwezigheidslijst van de spelers op training bij te houden. De aanwezigheid/afwezigheid van spelers wordt idealiter zo snel mogelijk ingegeven in Pro Soccer Data. 

4) Elke wijziging in de trainingsdata en uren worden minstens 24 uur op voorhand gemeld aan de bevoegde coördinator.

5) Indien het onmogelijk is om training te geven dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met de jeugdcoördinator.

6) De jeugdtrainer moet zijn prestaties steeds inleveren bij de jeugdvoorzitter die hiervoor verantwoordelijk is en dit binnen de eerste vijf dagen van de volgende kalendermaand. Niet geleverde prestaties dienen op voorhand gecommuniceerd te worden en worden natuurlijk niet vergoed.

7) De jeugdtrainer wordt ervan in kennis gesteld dat er op woensdagen of eventueel andere dagen mogelijks verplicht technische trainingen voor zijn/haar ploeg zullen worden georganiseerd.

8) Samen met de bevoegde jeugdcoördinator bepaalt de jeugdtrainer maandelijks een gedetailleerd oefenprogramma. De jeugdtrainer zal wat de inhoud van de trainingen betreft alle richtlijnen volgen die door de jeugdcoördinator worden gegeven. Deze richtlijnen hebben tot doel om nog tot meer eenvormigheid te komen wat de trainingen van de jeugdploegen onderbouw, middenbouw en bovenbouw en dit zowel op fysisch, psychisch, technisch en tactisch vlak betreft. 

WEDSTRIJDEN

1) Indien het onmogelijk is om een wedstrijd te begeleiden gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de bevoegde jeugdcoördinator zodat deze kan zorgen voor een waardige vervanger.

2) De jeugdtrainer zal bij competitiewedstrijden en oefenwedstrijden een rode armband dragen.

3) De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn ploeg maar dient rekening te houden met het feit dat iedere jeugdspeler die op het scheidsrechtersblad voorkomt minstens 50 % van de speelduur dient mee te spelen gerekend over een periode van vier competitiewedstrijden. De samenstelling van de ploeg wordt bij elke wedstrijd genoteerd in Pro Soccer Data. Na de wedstrijd wordt er een korte evaluatie ingevuld in Pro Soccer Data. 

4) Voor de thuiswedstrijden wordt enkel met de door de club ter beschikking gestelde wedstrijdbal gespeeld. 

5) Al de jeugdtrainers die aantreden met een jeugdelftal 11 tegen 11 zijn verplicht een 4-3-3 te spelen. Binnen deze opstelling zijn evenwel variaties mogelijk .

6) De jeugdtrainer dient erover te waken dat de jeugdspeler bij wedstrijden de kledij van de club draagt.

7) De jeugdtrainer zal er op toezien dat zijn/haar spelers zich voornaam en beleefd gedragen, tegenover scheidsrechters, trainer en spelers van de tegenstander.

8) De jeugdtrainer of afgevaardigde dient de wedstrijdkledij onmiddellijk na de competitiewedstrijd of na aankomst bij verplaatsing, de kledij te bezorgen aan Liliane of bij diens afwezigheid de kledij te deponeren aan het washok van de club. De jeugdtrainer draagt de verantwoordelijkheid voor verdwenen of beschadigde kledij. 

9) De jeugdtrainer zorgt bij iedere competitiewedstrijd en/of oefenwedstrijd voor een bij de K.B.V.B. aangesloten afgevaardigde. De afspraken met de jeugdtrainers kunnen in de loop van het voetbalseizoen gewijzigd en/of aangepast worden. Ingeval van klachten mbt deze afspraken dient de jeugdtrainer zich te wenden tot zijn coördinator.

Het jeugdbestuur heeft beslissingsrecht.

 

We maken gebruik van  cookies voor een goede werking van onze website. Alle info hieromtrent kan je terugvinden in onze  Privacy- en Cookiebeleid.