hamme vw

VEERTIEN REGELS VAN JOHAN CRUIJFF

 1. Speler: Alleen kan je niets bereiken. Je moet het samen doen.
 2. Verantwoordelijkheid: Wees zuinig op wat je krijgt en waar je gebruik van mag maken.
 3. Respect : Heb respect voor de ander.
 4. Integratie : Betrek ook de anderen bij je activiteiten.
 5. Initiatief : Durf iets nieuws te doen.
 6. Coachen : In een team moet je elkaar altijd helpen.
 7. Persoonlijkheid : Wees wie je bent.
 8. Sociale betrokkenheid : Belangrijk in de sport maar helemaal daarbuiten.
 9. Techniek : De basis
 10. Tactiek : Weten wat je doet.
 11. Ontwikkeling : Door sport ontwikkelt lichaam en geest.
 12. Leren : Probeer iedere dag weer iets nieuws te leren.
 13. Samenspelen : Wezenlijk onderdeel van het spel.
 14. Creativiteit : De schoonheid van de sport.

 

 1. Stiptheidzeer belangrijk.Zorg dat je steeds aanwezig bent op het afgesproken uur op trainingen en wedstrijden.
 2. Je mag maar een kwartier voor aanvang van de trainingen in de kleedkamers tenzij je naar de terreinen van VW Hamme moet komen met het openbaar vervoer.
 3. Laat je voetbaluitrusting onderhouden, maar onderhoudt je voetbalschoenen zelf.
 4. Gedraag je voorkomend en beleefd in de kleedkamer en op het terrein.
 5. Gedraag je altijd correct ten opzichte van allen, geen kritiek door woorden of gebaren ten opzichte van de medespelers, spelers tegenpartij, toeschouwers).
 6. Geen kritiek door woorden of gebaren ten opzichte van scheids- en of lijnrechters. Een voetbalspeler moet nu eenmaal weten en begrijpen dat de scheidsrechter de baas is op het terrein. Trouwens kritiek door woorden of gebaren brengt je niets op tenzij schorsingen en boetes voor de club en jezelf. Geldboetes die je eventueel oploopt zullen door je ouders of je verantwoordelijken moeten betaald worden
 7. Laat waardevolle voorwerpen thuis. De club is niet verantwoordelijk in geval van diefstal, beschadiging of vernieling van uw goederen in de kleedkamers, op de terreinen van de club en van tegenstrevers.
 8. Hygiëne :  Het is verplicht te douchen na elke training en wedstrijd tenzij u een recent medisch attest kan voorleggen. U hebt een kwartier na de thuiswedstrijden en trainingen om u te douchen. Ten laatste vijfentwintig minuten na de wedstrijd of de training dient u de kleedkamer en de gang te verlaten. Indien u niet wil douchen dan kan dit aanleiding geven gaande van een blaam tot schorsing van één tot drie weken voor officiele wedstrijden of kampioenschapswedstrijden
 9. Geef tijdens de trainingen en de wedstrijden geen kritiek op elkaar, iedereen maakt fouten en steun elkaar.
 10. Geef nooit op ook niet als de resultaten tegenvallen en ga er steeds  honderd ten honderd voor.
 11. Speel goed samen en vermijdt te veel individueel succes. Voetbal is een teamsport.
 12. Fairplay staat hoog in het vaandel bij onze club. Dus geen gele en zeker geen rode kaarten. Door dergelijke negatieve houding laat je uw ploegmaten in de steek
 13. Kousen omhoog en shirt in de broek.
 14. Indien je niet naar de training kan komen of naar de wedstrijd gelieve dan onmiddellijk en voorafgaandelijk per GSM, email uw trainer te verwittigen. Jeugdspelers die niet aan alle trainingen komen kunnen door de jeugdtrainer van hun elftal voor de komende wedstrijd niet geselecteerd worden.
 15. Kom naar de training in je voetbaluitrusting.
 16. Kom naar de wedstrijd in training van de club en sportschoenen.
 17. Alle sportieve beslissingen tijdens de wedstrijden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de jeugdtrainers.
 18. Voetbal is belangrijk maar je studies zijn het aller belangrijkste.
 19. Oefen ook thuis want men wordt geen goede voetballer door alleen op de club te trainen en wedstrijden te spelen.Oefening baart kunst. Men wordt maar een echte voetballer als je tienduizend uren hebt getraind en wedstrijden gespeeld. Reken maar even uit hoeveel honderden of duizenden uren u nog moet trainen en wedstrijden spelen
 20. Wangedrag, iedere vorm van racisme, het niet respecteren van andere culturen, gebrek aan burgerzin, vandalisme, milieuvervuiling, diefstal of pogingen tot diefstal, agressie tegenover kinderen of medespelers, jeugdtrainers, afgevaardigden, ouders en supporters, pesterijen en andere gerechtelijke vergrijpen op de trainingen en wedstrijden en al de tijd dat u zich op de voetbalinstallaties van KFC Vigor Wuitens bevindt of op deze van andere voetbalclubs  of plaatsen waar trainingen en wedstrijden of aktiviteiten door de club worden georganiseerd worden door de club absoluut niet aanvaard alsmede het niet aanvaarden van beslissingen en sancties opgelegd door het jeugdkernbestuur en het Dagelijks Bestuur van VW Hamme Hou er rekening mee dat in voorkomend geval  het jeugdkernbestuur na verhoor van uw ouders en u zelf mogelijks de gepaste sanctie zullen getroffen worden gaande van een blaam, een schorsing voor een of meerdere trainingen, kampioenschapswedstrijden,officiele wedstrijden,  vriendschappelijke wedstrijden en zelfs uitsluiting als lid van de voetbalvereniging KFC Vigor Wuitens Hamme.
 21. Indien u behorende tot de categorieën vanaf U 14 tot en met U 19 tijdens een competitiewedstrijd, een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooiwedstrijd met een rechtstreekse rode kaart van het terrein wordt gestuurd door de scheidsrechter kan het Jeugdkernbestuur de beslissing nemen dat u voor de wedstrijden dat u geschorst werd moet gaan scheidsrechteren bij de jongste categorieën. U zult hiervoor geen vergoeding ontvangen.Tot zolang  u weigert te scheidsrechteren zal uw  jeugdtrainer het verbod krijgen u nog te selecteren voor een kampioenschapswedstrijden,  vriendschappelijke- en tornooi wedstrijden. Voor spelers vanaf U 10 tot en met U 13 die tijdens  een competitiewedstrijd, een vriendschappelijke wedstrijd of een tornooiwedstrijd  van het terrein  worden gestuurd door de scheidsrechter kan het  Jeugdbestuur de beslissing nemen dat u voor de  wedstrijden dat u geschorst werd  op datum of data en uren van deze geschorste wedstrijden op de club  zult moeten aanwezig zijn om sociale taken te  vervullen.
  Tot zolang u weigert deze sociale taken te vervullen zal uw jeugdtrainer het verbod krijgen u nog te selecteren voor een kampioenschapswedstrijden, officiele wedstrijden vriendschappelijke- en tornooi wedstrijden.
 22. Het is ten allen tijde verboden het B-terrein te betreden ook niet  tijdens de trainingen of bij  de wedstrijden.
 23. Bij het einde van de trainingen en de wedstrijden moeten de voetbalschoenen worden uitgedaan voor de ingang naar de kleedkamers  en dienen de voetbalschoenen afgespoeld te worden aan de waterbakken.
 24. Na de trainingen en de wedstrijden dient de kleedkamer na vijfentwintig minuten ordentelijk verlaten te worden. Twee jeugdspelers zullen na iedere training door de jeugdtrainer aangeduid worden  om de kleedkamer te reinigen.
 25. Bij de uitwedstrijden dient men de nodige discipline te vertonen en respect te hebben voor de infrastructuur van de tegenpartij.
 26. Het is verboden deel te nemen in gelijk  welke vorm dan ook aan zaalvoetbal behoudens training en wedstrijden door de club georganiseerd. Het is van algemene bekendheid dat dit schadelijk is voor een veldvoetballer (gevaar voor ernstige kwetsuren, ontstekingen).
 27. Neem zoveel mogelijk met je ouders deel aan de door de club niet-voetbalgerichte activiteiten ( kerstfeest, barbecue, breughelavond, kwissen,  enz…).
 28. Breng tijdig de inschrijvingsformulieren bij je jeugdtrainer binnen.
 29. Reken tijdig de ontvangen gelden van verkoop van een of andere activiteit en andere georganiseerd door de club  af op het jeugdsecretariaat
 30. Vergeet niet dat bij sportongeval de aangifte binnen een termijn van veertien dagen moet overgemaakt worden aan de KBVB. Dit wil zeggen dat je de aangifte binnen de week na het ongeval op het jeugdsecretariaat moet binnenbrengen samen met een klevertje van de mutualiteit ! Anders krijgt u geen terugbetalingen. Je jeugdtrainer, afgevaardigde en het jeugdsecretariaat zal je hierbij helpen.
 31. Ga zoveel mogelijk kijken naar de wedstrijden van het eerste elftal waarvoor je trouwens een gratis abonnement op naam hebt.
 32. Neem deel aan de door de club georganiseerde voetbalactiviteiten : paasstage, technische trainingen.
 33. Jeugdspelers die geselecteerd zijn voor de door de club georganiseerde bijzondere technische trainingen zijn verplicht hieraan deel te nemen. Indien voornoemde jeugdspelers tweemaal niet opdagen zonder gerechtvaardigde verontschuldiging zullen zij vervangen worden door een andere jeugdspeler van hun categorie
 34. Het is verplicht deel te nemen aan de door de club georganiseerde looptrainingen.
 35. Indien je gaat testen bij een andere club dient u acht dagen op voorhand schriftelijk toelating te vragen aan de jeugdcoördinator van uw categorie. Bij gebreke hieraan acht de club zich niet verantwoordelijk voor alle schade die hier voor u en voor derden zou uit voortvloeien.
 36. Raadpleeg regelmatig de website van Vigor Wuitens Hamme -Jeugd om op de hoogte te blijven van alles wat verband houdt met de jeugdwerking van VW Hamme : uitslagen en rangschikking, afgelasting wedstrijden en training e.a.
 37. Wanneer u als jeugdspeler geselecteerd wordt voor de kampioenschaps- en vriendschappelijke wedstrijden hebt u het recht om over een periode van vier van deze wedstrijden vijftig ten honderd van de tijd mee te spelen,behoudens dat een ernstige kwetsuur dit zou beletten.
 38. Enkel de jeugdcoordinator van uw categorie, het jeugdbestuur en het Dagelijks bestuur van de club hebben het recht een jeugdspeler door te schuiven naar een hogere categorie en een speler in dezelfde categorie door te schuiven naar het ander elftal van dezelfde categorie. In principe moeten steeds de beste jeugdspelers doorgeschoven worden met dien verstande dat het elftal van de lagere categorie in de eerste klasse Amateur jeugdreeksen steeds twaalf  spelers en een doelman ter beschikking moet hebben en voor de categorie in de eerste klasse Amateur jeugdreeksen die acht tegen acht spelen steeds negen spelers en een doelman ter beschikking moet hebben. De jeugdtrainer mag de door de jeugdcoordinator, het jeugdkernbestuur en het Dagelijks bestuur van de club doorgeschoven jeugdspeler niet weigeren op te stellen.
 39. Indien je als jeugdspeler geselecteerd wordt voor de provinciale en of nationale trainingen en wedstrijden wordt gevraagd dat u steeds stipt op tijd zou zijn op deze selectietrainingen en wedstrijden en de eer van de club hoog zult houden. Het is trouwens verplicht als geselecteerde jeugdspeler aan deze trainingen en wedstrijden deel te nemen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden zal de club niet tussenkomen in de verplaatsingskosten van en naar deze selectietrainingen- en wedstrijden.
 40. In het kader van het samenwerkinsverband met VK Robur Moerzeke en Hamme-Zogge bestaat de mogelijkheid dat u- weliswaar na toestemming van uw ouders in het begin van het voetbalseizoen 2017-2018( zie reglement ouders) - thuiswedstrijden zult moeten gaan betwisten op de terreinen van VK Robur Moerzeke en Hamme-Zogge. U dient zich dan steeds in handelingen engedragen als jeugdspeler behorende tot de jeugdwerking van KFC VW Hamme. Bij gebreke hieraan kan het Jeugdkernbestuur sanctionerend optreden gaande van blaam tot niet selectie van een tot drie wedstrijden 

De belangrijke punten voor de spelers voetbalseizoen 2017-2018  kunnen in de loop van het voetbalseizoen 2017-2018 gewijzigd en/of aangepast worden. Van de belangrijke punten voor spelers voetbalseizoen 2017-2018 zullen de ouders van de wijzigingen in kennis gesteld via de jeugdwebsite VW Hamme

Voor de wijzigingen wordt op zelfde manier gehandeld als hierboven. Iedere interpretatie van debelangrijke punten voor spelers voetbalseizoen 2017-2018 valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het jeugdkernbestuur

Huidige tekst vervangt alle voorgaande

 Hamme, 23 augustus 2017