hamme vw

Algemeen

1) De jeugdtrainer moet een voorbeeld zijn voor zijn spelers. (in woordgebruik en handelswijze).

2) Hij eist de nodige discipline, beleefdheid en sportiviteit van zijn spelers.

3) Elk initiatief van de jeugdtrainers is welkom, doch er moet vooreerst overlegd worden met de jeugdcoördinatoren. De trainers van U6 t/m U13 moeten zich richten tot de jeugdcoördinator van hun categorie, en de trainers van de categorie U 14 t/m U 19 tot de jeugdcoördinator van hun categorie.

4) Bij het begin van het voetbalseizoen 2017-2018 zullen de jeugdtrainers bij het ter beschikkingstellen van hun trainingsmateriaal inclusief de trainingsvoetballen, die gemarkeerd zullen zijn voor hun categorie, een daartoe bestemd formulier ondertekenen. Zij dragen dan ook de volledige verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat dit trainingsmateriaal intact blijft qua aantallen en goede staat van onderhoud. In de loop van het voetbalseizoen zullen regelmatig controles gehouden worden op het aantal en de staat van dit trainingsmateriaal. Trainingsvoetballen worden slechts vervangen op voorwaarde dat de niet meer bruikbare trainingsvoetballen op het jeugdsecretariaat worden binnengebracht.

5) De jeugdtrainers zullen de spelers van hun elftal evalueren op de daartoe bestemde formulieren. Een eerste keer tegen uiterlijk 15/12/2017 en een tweede keer tegen uiterlijk 15/03/2018. Zij zullen de formulieren tegen voornoemde datum aan de jeugdcoördinator van hun categorie bezorgen.

6) Tot de volledige afloop van het seizoen 2017-2018 inclusief tornooien zal de jeugdtrainer zijn elftal begeleiden.

7) De door de jeugdtrainer opgelopen boetes opgelegd door de KBVB of door de club, zullen door hemzelf moeten betaald worden. Indien na aangetekende aanmaning en ingebrekestelling de voornoemde boetes niet door de jeugdtrainer binnen en een termijn van 14 dagen worden betaald gaat hij of zij ermee akkoord dat deze worden afgehouden van de hen toekomende vrijwilligersvergoedingen.

8) De jeugdcoördinatoren hebben de uitsluitende bevoegdheid om spelers van een lagere categorie door te schuiven naar een hogere categorie. en of een jeugdspeler terug te zetten naar zijn eigen categorie. De jeugdcoördinator van de U6 - U13 1heeft tevens de uitsluitende bevoegdheid om spelers onder de U 14 door te schuiven naar de hogere categorieën. De jeugdcoördinator U 14-U 19 heeft tevens de uitsluitende bevoegdheid om spelers van U 14 - U 19 door te schuiven naar de beloften of het eerste elftal.

In ieder geval dient de beslissing van de jeugdcoördinatoren hieromtrent te gebeuren ten laatste donderdagavond 20.00 uur. De jeugdcoördinatoren zullen de betrokken jeugdtrainers, jeugdspelers en hun ouders per email in kennis stellen van deze beslissing.

Mochten hieromtrent betwistingen rijzen veroorzaakt door de jeugdcoördinatoren, de jeugdtrainers, de ouders of de jeugdspelers of anderen dan zal het Dagelijks Jeugdbestuur hieromtrent binnen de vierentwintig uur definitief beslissen zijnde uiterlijk tegen vrijdagavond 20.00 uur.

9) Het doorschuiven van jeugdspelers van een hogere categorie naar een lagere categorie is totaal verboden tenzij de jeugdspeler van de KBVB een uitzondering heeft verkregen om in een lagere categorie te spelen.

10) De jeugdcoördinatoren hebben de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen over welke spelers ieder jeugdelftal kan beschikken. Het dagelijks bestuur en de coördinatoren kunnen sancties treffen tegen ouders, jeugdspelers en trainers die zich bij de getroffen beslissingen niet neerleggen.

11) Wat aangaat bij het afsluiten van oefenwedstrijden kunnen de jeugdtrainers enkel een voorstel doen minstens 14 dagen op voorhand aan Tony Collewaert en Guy Debusschere. De door de jeugdtrainer zelf afgesloten vriendschappelijke wedstrijden zullen onherroepelijk geannuleerd worden.

12) De jeugdtrainers brengen de afgevaardigden op de hoogte om de nodige informatie en formulieren te bezorgen voor aangifte van dit sportongeval en er op toe te zien dat het aangifteformulier binnen de acht dagen na het sportongeval op het jeugdsecretariaat wordt afgegeven en behoorlijk ingevuld met een kort verslagvan datum en uur van het sportongeval en de hierbij opgelopen verwondingen. Bij de aanvang van de oefen- en/of competitiewedstrijden seizoen 2017-2018 zullen de afgevaardigden ervoor zorgen dat zij van iedere speler van hun elftal minstens 2 mutualiteitklevertjes opvragen en deze binnen de acht dagen bezorgen op het jeugdsecretariaat.

13) Alle niet-voetbal gerichte activiteiten met de spelers en de ouders zowel binnen als buiten de kern jeugdbestuur accommodatie van de club kan niet gebeuren zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van het.

14) De jeugdtrainers verbinden er zich trouwens toe met hun jeugdspelers aanwezig te zijn op de niet-voetbal gerichte en voetbalgerichte activiteiten georganiseerd door de club en engageren zich om aan al deze activiteiten hun medewerking te verlenen.

15) Alle voor de jeugdspelers door de club georganiseerde niet voetbalgerichte activiteiten zowel buiten als binnen de terreinen en accommodatie van de club zullen door de jeugdtrainers, de jeugdspelers en hun ouders op de hoogte gebracht worden. Zij zullen ervoor zorgen dat de inschrijvingsformulieren tijdig aan dejeugdspelers en zeker voor de jongste categorieën (U6-U13) aan de ouders bezorgd worden. Zij zullen ook tijdig de inschrijvingsformulieren terug bezorgen aan de jeugdcoördinator van hun categorie.

16) Het is enkel het  Kernjeugdbestuur met de jeugdcoördinatoren onder leiding van de jeugdvoorzitter die het recht hebben, na voorafgaandelijk de jeugdspeler en hun ouders te hebben gehoord, om een eventuele sanctie te treffen. Dit sanctierecht is een recht dat behoudens overmacht niet toekomt aan de jeugdtrainers.

17) Jeugdtrainers die zich niet houden aan de algemene en voetbalrichtlijnen gegeven door de jeugdcoördinator van hun categorie zullen door het Kernjeugdbestuur onder leiding van de Jeugdvoorzitter voorafgaandelijk gehoord worden en kunnen eventueel gesanctioneerd worden.

18) De jeugdtrainers engageren er zich toe aanwezig te zijn op de maandelijkse vergaderingen van de jeugdtrainers en alle andere bijkomende vergaderingen teneinde de doelstellingen van een goede jeugdwerking te kunnen verwezenlijken.

19) De jeugdtrainers die hun samenwerking met de club willen beëindigen zullen de coördinatoren daar minstens twee maand op voorhand van verwittigen en ten laatste voor 31 maart en zullen alle hen door de club ter beschikking gestelde goederen en zaken bij het einde van de samenwerking teruggeven in goede staat van onderhoud.

20) De jeugdtrainers verbinden er zich toe iedere competitiewedstrijd van de hun jeugdploegen de betere spelers van de tegenpartij te scouten en er een verslag van op te maken. Zij zullen deze verslagen aan de jeugdcoördinator van hun categorie binnen de acht dagen bezorgen op de door de club ter beschikking gestelde formulieren.

Trainingen

1) De jeugdtrainers zullen ten laatste twintig minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn en er op toezien dat hun spelers ten vroegste één kwartier voor aanvang van de trainingen de kleedkamer betreden. Uitzondering mag worden gemaakt voor jeugdspelers die de verplaatsing naar de terreinen van VW Hamme moeten maken met het openbaar vervoer.

2) Vijf minuten voor het begin van de training zal de jeugdtrainer zich met zijn jeugdspelers naar het oefenveld begeven. De jeugdtrainers zullen er ook op toezien dat de trainingen stipt beginnen en ook stipt eindigen en dit om te vermijden dat de ganse uurplanning van de jeugdtrainingen in duigen valt. Het voorkomt ook overbelasting van de te gebruiken kleedkamers

3) SAMEN uit en ook terug naar de kleedkamers.

4) Het aantal trainingsballen en het trainingsmateriaal controleren voor en na de training en op de juiste plaatsopbergen.

5) Het is verboden voor de jeugdtrainers om trainingsballen en trainingsmateriaal mee naar huis te nemen.

6) Draag zorg voor het trainingsmateriaal. Eis dit ook van je spelers !

7) Aanwezigheidslijst van de spelers op training bijhouden. Aan het eind van de maand dezeaanwezigheidslijsten doorsturen naar soccer - onlinesite en dit voor alle categorieën U6 t/m U19.

8) De jeugdtrainer zal elke wijziging in de trainingsdata en uren tijdig melden aan de coördinatoren.

9) Indien het onmogelijk is om training te geven gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de jeugdcoördinator van uw categorie.

10) Controle van de kleedkamers zowel voor als na de trainingen. In principe moeten de kleedkamers na het beëindigen van de training binnen de vijfentwintig minuten volledig vrij zijn. Gelieve de jeugdspelers er op attent te maken dat zij één kwartier hebben om zich te douchen.

11) De jeugdtrainer moet voor de training steeds de aanwezigheidslijst jeugdtrainers op het jeugdsecretariaat ondertekenen.

Indien de aanwezigheidslijst niet ondertekend wordt door de jeugdtrainer, wordt de jeugdtrainer beschouwd als afwezig en wordt hij niet vergoed. Voor het geval er op het jeugdsecretariaat niemand meer aanwezig is mogen de jeugdtrainers op het jeugdsecretariaat nog gaan tekenen ten laatste bij hun eerst volgende training.

12) De jeugdtrainers en zijn spelers zorgen ervoor dat na de trainingen de doelen van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen over de omheining van de terreinen C en D en dat de doelen ook niet worden verplaatst op de kleine terreintjes.

13) De jeugdtrainers zullen er ook voor zorgen dat de doelen in de grond verankerd worden tijdens de trainingen met de daartoe ter beschikking gestelde verankeringspinnen. Dit is verplicht enerzijds omwille van de veiligheid van de spelers en anderzijds omwille van de verantwoordelijkheid van de club. De jeugdtrainers zullen er ook op toezien dat de verankeringspinnen na de trainingen niet in de grond of op het speelveld achterblijven. De jeugdtrainers zullen indien zij deze verplichtingen niet naleven bij ongeval persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.

14) De jeugdtrainers zullen al hun spelers er attent op maken dat het ten allen tijde verboden is het B - terrein te betreden wanneer zij zich naar de oefenterreinen begeven

15) De jeugdtrainers zullen ervoor zorgen dat ze trainen op het door het Kernjeugdbestuur aangeduide terreinen.

16) De jeugdtrainers worden ervan in kennis gesteld dat er op woensdagen of eventueel andere dagen mogelijks technische trainingen voor hun elftallen zullen worden georganiseerd door daarvoor door het Kernjeugdbestuur aangeduide technische trainers. In ieder geval zullen zij hun spelers moeten ter beschikking stellen voor deze technische trainingen.

17) De jeugdcoördinatoren in samenspraak met de jeugdtrainers bepalen vooraf maandelijks een gedetailleerd oefenprogramma. De jeugdtrainers zullen wat aangaat de inhoud van de trainingen alle richtlijnen volgen die door de jeugdcoördinatoren worden gegeven. Deze richtlijnen hebben tot doel om in het voetbalseizoen 2015-2016 nog tot meer eenvormigheid te komen wat aangaat de trainingen van de jeugdploegen onderbouw, middenbouw en bovenbouw en dit zowel op fysisch, psychisch, technisch en tactisch vlak.

18) De jeugdtrainers zullen er na de training hun jeugdspelers op attent maken dat het hen verboden is met hun voetbalschoenen de gang en de kleedkamers te betreden. Hun voetbalschoenen moeten ze uittrekken en bij slechte weersomstandigheden reinigen aan de daartoe voorziene borstels en door middel van de ter beschikking gestelde borstels met water.

19) De jeugdtrainers moeten er ook voor zorgen dat de ouders of grootouders van de jeugdspelers voor aanvang en na de training de kleedkamers of de gang niet betreden. Enkel bij de jongste categorieën dit is tot en met U 9 -mogen maximaal twee ouders en of grootouders in de gang en kleedkamers aanwezig zijn om de jeugdspelers helpen aan te kleden doch dit moet qua tijdsduur tot het minimum beperkt worden.

20) De jeugdtrainers moeten er ook voor zorgen dat zij na de trainingen hun jeugdspelers de nodige opdrachten geven om de buiten de terreinen van Vigor Wuitens Hamme terechtgekomen voetballen op te sporen en terug te halen.

Indien een voetbal na de jeugdtrainingen niet teruggevonden of teruggehaald kan worden dan zullen de jeugdtrainers aan Armand Sertijn en/of eventueel aan de jeugdcoördinator van hun categorie onmiddellijk na de training verslag uitbrengen waar de voetbal zich ergens bevindt.

21) De jeugdtrainers zijn verplicht minimum vijf minuten per training geschikte oefeningen te doen ter voorkoming van sportblessures bij jeugdspelers en dienen de nota van de clubkinesist Bob Vermeire als leidraad te nemen.

Wedstrijden

1) Indien het onmogelijk is om een wedstrijd te begeleiden gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de jeugdcoördinator van uw categorie, zodat deze kunnen zorgen voor een waardige vervanger.

2) De jeugdtrainers zullen bij competitiewedstrijden en oefenwedstrijden een rode armband dragen.

3) Controle van de kleedkamers zowel voor als na wedstrijden (in samenspraak met ploegafgevaardigde). In principe moeten de kleedkamers na de competitie of oefenwedstrijd binnen de dertig minuten volledig vrij zijn.

4) De jeugdtrainer is alleen verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn elftal, maar dient rekening te houden met het feit dat iedere jeugdspeler van zijn elftal die op het scheidsrechtersblad van de competitiewedstrijden voorkomt minstens 50 % van de speelduur dient mee te spelen gerekend over een periode van vier competitiewedstrijden.

Iedere jeugdtrainer heeft voor zijn elftal een kern van jeugdspelers ter beschikking. Alle jeugdspelers van deze kern moeten volgens een beurtrolsysteem ( minstens iedere competitiewedstrijd twee nieuwe jeugdspelers die de voorgaande competitiewedstrijd niet op het scheidsrechtersblad voorkwamen) op het scheidsrechtersblad van de competitiewedstrijden voorkomen en dienen eveneens minstens 50 % van de speelduur mee te spelen over een periode van vier competitiewedstrijden.

5) Voor de thuiswedstrijden wordt er enkel met de door de club ter beschikkinggestelde wedstrijdballen gespeeld.

6) Al de jeugdtrainers die aantreden met een jeugdelftal 11 tegen 11 zijn verplicht een 4-3-3 te spelen. Het is de jeugdtrainers natuurlijk toegelaten een 4-3-3 te spelen :

a) met keeper, backlinks, centrale verdediger, centrale verdediger , backrechts, met drie controlerende middenvelders zijnde aldus een rechtsmidden, middenmidden en een links midden en vooraan een rechtsbuiten, spits en een linksbuiten.

b) met keeper, backlinks, centrale verdediger, centrale verdediger, backrechts, een middenveld met de punt naar achteren, zijnde dus een rechtsmidden, een links midden en daarachter een verdedigende middenvelder en vooraan uiteraard een rechtsbuiten, spits en een linksbuiten.

7) De jeugdtrainers zullen er ook voor zorgen dat de doelen in de grond verankerd worden tijdens de wedstrijden. Dit is verplicht enerzijds omwille van de veiligheid van de spelers, anderzijds omwille van deburgerrechterlijke verantwoordelijkheid van de club. De jeugdtrainers zullen er ook op toezien dat de verankeringspinnen na de wedstrijden niet in de grond of op het speelveld achterblijven. De jeugdtrainers zullen indien zij deze verplichtingen niet naleven bij ongeval persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.

8) De jeugdtrainers zullen er bij de kampioenschapwedstrijden en oefenwedstrijden voor zorgen dat zij en hun jeugdspelers de uitgangskledij dragen.

9) De jeugdtrainers zullen er voor zorgen dat bij de uitwedstrijden de spelers van hun elftal zich voornaam en beleefd gedragen op de bus alsook op de terreinen van de tegenstrevers.

10) De jeugdtrainers zullen al hun spelers er attent op maken dat het ten alle tijden verboden is het B - terrein te betreden. Zij zullen tevens bij thuiswedstrijden de trainer en/of afgevaardigde van de tegenstrever bij aankomst hiervan in kennis stellen.

11) Tijdens de rust van de wedstrijden blijven de jeugdtrainers in de kleedkamer bij hun jeugdspelers.

12) De jeugdtrainer moet na een wedstrijd zijn aanwezigheidslijst tekenen bij zijn eerstvolgende training. Dit ook bij wedstrijden op verplaatsing. Indien de aanwezigheidslijst niet ondertekend wordt door de jeugdtrainer, wordt de jeugdtrainer beschouwd als afwezig en wordt hij niet vergoed.

13) De jeugdtrainers en zijn spelers zorgen ervoor dat na de wedstrijden de doelen van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen over de omheining van de terreinen C en D en in die mate dat de doelen ook niet worden geplaatst op de kleine terreintjes.

14) De jeugdtrainers zullen ook na de competitiewedstrijden aanwezig zijn op de receptie georganiseerd door de club.

15) De jeugdtrainers dienen in samenspraak met hun afgevaardigde onmiddellijk na de competitiewedstrijd of bij aankomst op verplaatsing, de kledij te bezorgen aan Liliane of bij afwezigheid van deze het te deponeren aan het washok van de club. De jeugdtrainers zullen in samenspraak met hun afgevaardigde na de wedstrijden het aantal kledingstukken nauwkeurig tellen en nakijken of deze allemaal aanwezig zijn. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor verdwenen of ontbrekende stukken.

16) De jeugdtrainers zullen de uitslagen van de competitiewedstrijden onmiddellijk na de wedstrijd doorbellen naar hun jeugdcoördinator of doormailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

17) Zorgen voor een wedstrijdverslag voor het clubblad en doormailen naar het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor dinsdagavond.

18) Bij de uitwedstrijden dient de jeugdtrainer zijn afgevaardigde er op te wijzen dat deze de reisvergoeding van de meereizende ouders en/of supporters ontvangt en de ontvangen gelden onmiddellijk bij aankomst of binnen de drie dagen na de wedstrijd af te geven in de kantine samen met het daarvoor voorziene formulier.

19) De jeugdtrainer zorgt bij iedere competitiewedstrijd en/of oefenwedstrijd voor een bij de K.B.V.B. aangesloten afgevaardigde.

20) De jeugdtrainers zullen er na de competitie- en of vriendschappelijke thuiswedstrijden hun jeugdspelers maar ook de jeugdspelers van de tegenstrever op attent maken dat het hen verboden is met hun voetbalschoenen de gang en de kleedkamers te betreden. Hun voetbalschoenen moeten ze uittrekken en bij slechte weersomstandigheden reinigen aan de daartoe voorziene borstels en door middel van de ter beschikking gestelde borstels met water.

21) De jeugdtrainers moeten er ook voor zorgen dat de ouders of grootouders van de jeugdspelers van beide elftallen voor aanvang en na de competitie- en of vriendschappelijke thuiswedstrijden de kleedkamers of de gang niet betreden. Enkel bij de jongste categorieën dit is tot en met U 9 mogen maximaal twee ouders en of grootouders van beide elftallen in de gang en kleedkamers aanwezig zijn om de jeugdspelers helpen aan te kleden doch dit moet qua tijdsduur tot het minimum beperkt worden.

22) De jeugdtrainers moeten er ook voor zorgen dat zij na de competitie – en of vriendschappelijke thuiswedstrijden hun jeugdspelers de nodige opdrachten geven om de buiten de terreinen van Vigor Wuitens Hamme terechtgekomen voetballen op te sporen en terug te halen.

Indien een voetbal na de competitie – en of vriendschappelijke thuiswedstrijden niet teruggevonden of teruggehaald kan worden dan zullen de jeugdtrainers aan Armand Sertijn en/of eventueel aan de jeugdcoördinator van hun categorie onmiddellijk na de competitie – en of vriendschappelijke thuiswedstrijden verslag uitbrengen waar de voetbal zich ergens bevindt.

23) De jeugdtrainers zijn verplicht minimum vijf minuten voor aanvang van de competitie- en of vriendschappelijke wedstrijden geschikte oefeningen te doen ter voorkoming van sportblessures bij jeugdspelers zij zullen en dienen de nota van de clubkinesist Bob Vermeire als leidraad te nemen.

24) De jeugdtrainers verplichten er zich toe op formulieren ter beschikking gesteld door de club binnen de achtenveertig uur na de competitiewedstrijd een verslag op te maken van de wedstrijd waarbij iedere jeugdspeler wordt beoordeeld. Dit verslag zal binnen voornoemde termijn overgemaakt worden en via e - mail verstuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugdtrainers die deze verslagen nog niet kunnen versturen via internet dienen het verslag binnen te brengen op het jeugdsecretariaat binnen de achtenveertig uur na de competitiewedstrijd;

25) Wat aangaat het samenwerkingsverband met Robur Moerzeke en Hamme - Zogge moeten de jeugdtrainers weten dat de jeugdspelers die zij voor de competitiewedstrijden doorschuiven enkel de jeugdspelers betreffen wiens ouders hiertoe schriftelijk aan de club toestemming hebben gegeven.

De afspraken met de jeugdtrainers kunnen in de loop van het voetbalseizoen 2016-2017 gewijzigd en/of aangepast worden. De jeugdtrainers zullen hiervan schriftelijk in kennis gesteld worden en zullen ook op jeugd website van de club gepubliceerd worden. Iedere interpretatie van de “Afspraken met de jeugdtrainers” valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het dagelijks jeugdbestuur en de beslissingen hieromtrent zijn onherroepelijk

Opgemaakt te Hamme op 23 augustus 2017

Het Jeugdbestuur 

______________________________________________________________________________________________________

De jeugdtrainers verklaren op ………………………….. 2017 een exemplaar van de “Afspraken met de jeugdtrainers” te hebben ontvangen en hebben getekend voor ontvangst en akkoordverklaring.